Договір публічної оферти – BJET
test-drive

registration

  Name *

  Surname *

  Email *

  Company name *

  Phone number *

  Choose ready-to-go solution *

  Thank you for registering!

  We will send a confirmation email in a few minutes. If you have not received our email, please contact us at info@bjetpro.com.

  Close

  Договір публічної оферти

  Редакція від 26.09.2022

  ШАНОВНИЙ КЛІЄНТ!

  ПОЧАТОК ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ BJET ОЗНАЧАЄ БЕЗЗАСТЕРЕЖНЕ УКЛАДЕННЯ ВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ ТА ВАШУ ПОВНУ ЗГОДУ З УСІМА ЇЇ УМОВАМИ.

  Ця Ліцензійна угода (у подальшому – «УГОДА») укладається між Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕСДЖЕТПРО», що знаходиться за адресою: 79053, Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Володимира Великого, 52 код ЄДРПОУ: 42018612 (у подальшому – «BJET») та Вами, особою, яка отримує право використання СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ (у подальшому – «Клієнт»), на нижчевикладених умовах.

  1. ТЕРМІНИ:

  1.1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ BJET або СУБ BJET – система BJET, комплексне хмарне рішення для розвитку та управління бізнесом. Інформаційна система створена з використанням програмного продукту з відкритим кодом, який поширюється на умовах ліцензії GNU Lesser General Public License (Version 3) – GNU Lesser General Public License v3.0 – GNU Project – Free Software Foundation.

  Копія ліцензії GNU Lesser General Public License (Version 3) додається до кожного примірника інформаційної системи.

  1.2. «Клієнт» – юридична або фізична особа – резидент України (крім резидентів України, які пов’язані з тимчасово окупованими територіями та/або є особами, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)) , яка отримала право використання СУБ BJET на умовах цієї Угоди і має необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладення цієї Угоди.

  1.3. «Продукт» – модифікація СУБ BJET, що відрізняється від інших за функціональними можливостями. Перелік тарифів з зазначенням вартості та строків, на які СУБ BJET надається для використання (строків доступу), наведено на сайті компанії, зокрема за адресою продуктів за посиланням https://bjetpro.com/solutions/it.

  1.4. «CАЙТ» – веб-сайт BJET, розташований в мережі Інтернет за адресою Головна.

  1.5. «ПАРТНЕР» – особа, уповноважена BJET на продаж клієнтам СУБ BJET.

  1.6. Інші поняття, використані у цій Угоді, вживаються у розумінні, визначеному у Правилах прийнятного використання та законодавстві України.

  2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ УГОДИ

  2.1. Ця Угода є пропозицією укласти електронний договір (оферту). Угода укладається шляхом пропозиції BJET укласти її і прийняття даної пропозиції Клієнтом.

  2.2. BJET пропонує укласти цю Угоду шляхом її розміщення в мережі Інтернет. Пропозиція укласти Угоду включає умови, які містяться у інших електронних документах, які є невід’ємною частиною даної угоди.

  Такими документами є у тому числі, але не виключно:
  ‐ Правила Прийнятного Використання, розміщені за адресою: https://bjetpro.com/polityka-pryjnyatnogo-vykorystannya
  ‐ ЗАЯВА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ, розміщена за адресою https://bjetpro.com/zgoda-na-obrobku-personalnyh-danyh-polityka-konfidenczijnosti

  2.3. Клієнт надає BJET відповідь про повне та безумовне прийняття (акцепт) пропозиції BJET укласти цю Угоду шляхом вчинення будь-якої окремої з наступних дій:
  ‐ реєстрація Клієнта у СУБ BJET;
  ‐ прийняття Клієнтом умов Угоди на Сайті;
  ‐ будь-яке використання Клієнтом СУБ BJET;
  ‐ у випадку укладення окремого договору на придбання права використання СУБ BJET з BJET або Партнером – шляхом укладення такого договору.

  2.4. Якщо Клієнт не погоджуєтеся з будь-якою з умов цієї Угоди, він не має права використовувати СУБ BJET. Повне та безумовне прийняття Клієнтом умов цієї Угоди є необхідною умовою використання СУБ BJET.

  2.5. Ця Угода укладається в момент прийняття Клієнтом пропозиції її укласти (але у будь-якому разі – не пізніше моменту початку використання ним СУБ BJET) і діє до моменту її розірвання або повного виконання зобов’язань Сторін. Розірвання Угоди не припиняє зобов’язань, що виникли під час її дії.

  2.6. Невиключна ліцензія на право використання СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ BJET передається на термін дії Угоди.

  3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

  3.1. За цією Угодою BJET надає Клієнту невиключну ліцензію, за якою Клієнту надається право використання СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ BJET за її функціональним призначенням на умовах Угоди для власних потреб.

  3.1.1. Клієнт отримує СУБ BJET як неподільну, складові частини якої не можна розділяти для окремого використання.

  3.1.2. СУБ BJET не підлягає копіюванню, клонуванню або імітації ні повністю, ні частково.

  3.1.3. BJET гарантує, що СУБ BJET не обмежує модифікації частини програмного продукту з відкритим кодом, використаного для створення СУБ BJET.

  3.1.4. Права на використання СУБ BJET поширюються на територію України, Європи (держав-членів Ради Європи).

  3.2. У випадку придбання Клієнтом права на використання СУБ BJET за платним тарифом, умови такого придбання можуть визначатися:
  ‐ відповідним окремим договором Клієнта з BJET або Партнером. В такому договорі визначаються найменування тарифу, кількість примірників (копій, доступів) та вартість СУБ BJET;
  ‐ онлайн-замовленням Клієнта через Сайт чи Клієнтський Портал. У замовленні визначаються найменування тарифу, кількість доступів та вартість СУБ BJET. Клієнт підтверджує замовлення шляхом його оплати. З моменту оплати замовлення, обов’язок BJET з передачі відповідних прав на використання СУБ BJET вважається виконаним. BJET залишає за собою право відмовити Клієнтові у виконанні замовлення.

  3.3. За деякими тарифами, на розсуд BJET, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ BJET може надаватися для її використання з ознайомлювальною метою без виплати винагороди за її надання. (В т.ч. – надання доступу до СУБ BJET за тарифом BJET:DEMO)

  Перелік тарифів та спеціальних пропозицій зазначається на сайті компанії, зокрема за адресою продуктів за посиланням https://bjetpro.com/solutions/it . Право використання СУБ BJET надається на необмежений строк, якщо інше не вказане у розміщеному на Сайті описі відповідного тарифу або спеціальної пропозиції. У будь-якому разі BJET залишає за собою право у будь-який момент в односторонньому порядку розірвати дію Угоди за тарифом «BJET: Демо» та спеціальними пропозиціями без застосування до нього заходів відповідальності.

  3.4. За згодою з BJET Клієнт має право змінити тариф протягом усього строку дії права на використання СУБ BJET.

  3.5. Строк дії права на використання СУБ BJET починає свій перебіг з моменту надання Клієнту доступу до СУБ BJET на умовах відповідного тарифу. У разі закінчення строку дії права на використання СУБ BJET та не придбання Клієнтом права на використання СУБ BJET на умовах платного тарифу або спеціальної пропозиції, Клієнтові у момент закінчення такого строку надається право на використання СУБ BJET на умовах тарифу «BJET: DEMO».

  3.6. Всі положення цієї Угоди поширюються як на СУБ BJET в цілому, так і на її окремі компоненти, які не можуть бути розділені.

  3.7. У розумінні п. 26-1 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України операція з надання Клієнту права використання СУБ BJET на умовах цієї Угоди є постачанням інформаційної системи і звільняється від оподаткування ПДВ.

  4. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ

  4.1. Умови цієї Угоди можуть бути змінені BJET у будь-який час шляхом розміщення оновленої версії Угоди за адресою: https://bjetpro.com/. BJET повідомляє Клієнту про внесення змін шляхом надсилання йому відповідного повідомлення через СУБ BJET під час або після входу у Особистий кабінет на Клієнтському Порталі BJET. Клієнт є належно повідомленим про зміни умов Угоди з моменту надіслання BJET такого повідомлення.

  4.2. Клієнт зобов’язується приймати будь-які зміни, внесені BJET до умов Угоди. У випадку, якщо Клієнт не приймає такі зміни, він зобов’язаний впродовж п’яти робочих днів з моменту повідомлення про це Клієнта письмово повідомити BJET про неприйняття змін. У випадку, якщо Клієнт не повідомив BJET про неприйняття змін до Угоди, вважається, що Клієнтом прийнято такі зміни через п’ять робочих днів після повідомлення про них.

  4.3. У випадку неприйняття Клієнтом змін до Угоди її дія припиняється автоматично у момент закінчення строку дії права на використання СУБ BJET. У цьому випадку Клієнт не має права на продовження строку дії права на використання СУБ BJET. Якщо право на використання СУБ BJET надано Клієнту на невизначений строк, дія Угоди припиняється впродовж п’яти днів з моменту повідомлення Клієнта про зміну умов Угоди.

  4.4. Клієнт має право отримати цю Угоду у формі, що унеможливлює зміну її змісту, шляхом надання офіційного запиту. Отримана Клієнтом Угода у такій формі є чинною до моменту внесення змін до Угоди у порядку, передбаченому цією статтею.

  4.5. Внесення змін до Умов використання відбувається у порядку та на умовах, визначених цією статтею шляхом розміщення їх оновленої версії за адресою: https://bjetpro.com/polityka-pryjnyatnogo-vykorystannya.

  4.6. Внесення змін до Умов конфіденційності відбувається у порядку та на умовах, визначених цією статтею шляхом розміщення їх оновленої версії за адресою: https://bjetpro.com/zgoda-na-obrobku-personalnyh-danyh-polityka-konfidenczijnosti

  4.7. BJET має право в односторонньому порядку змінити перелік та умови тарифів шляхом розміщення оновленого переліку на сайті компанії за адресою: https://bjetpro.com/ у строк не пізніше десяти днів до дати введення в дію таких змін.

  5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

  5.2. BJET не несе відповідальності перед Клієнтом та третіми особами за будь-які збитки, претензії або втрати, що виникли при використанні або неможливості використання СУБ BJET, якщо такі обставини виникли не з вини BJET.

  5.3. BJET не несе відповідальності та не надає гарантії у разі втрати або руйнування інформації, спричинених: порушенням правил використання Програмної продукції.

  5.4. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов’язання за цією Угодою, зобов’язана відшкодувати іншій Стороні лише реальні збитки на підставі письмової претензії постраждалої Сторони з додаванням копій документів, що підтверджують розмір завданих збитків.

  6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

  6.1. Ідентифікація Клієнта здійснюється шляхом введення ним інформації (унікального імені, пароля та інших даних) у реєстраційній формі на Сайті.

  6.2. Клієнт приймає і зобов’язується дотримуватися Умов прийнятного використання, розміщених за адресою: https://bjetpro.com/polityka-pryjnyatnogo-vykorystannya

  6.3. Клієнт погоджується, що персональна інформація (у тому числі – Контент) Клієнта та користувачів, яка міститься в Особистому кабінеті та облікових записах, зберігається, обробляється і може надаватися третім особам BJET згідно з Умовами конфіденційності, розміщеними за адресою: https://bjetpro.com/zgoda-na-obrobku-personalnyh-danyh-polityka-konfidenczijnosti

  6.4. Клієнт має право розірвати дану Угоду шляхом письмового повідомлення про це BJET на його контактну адресу. У цьому випадку, сплачена Клієнтом вартість наданої для використання СУБ BJET не підлягає поверненню.

  6.5. У разі порушення Клієнтом умов Угоди та/або Умов користування BJET має право у будь-який час в односторонньому порядку розірвати дану Угоду, повідомивши про це Клієнта через його Особистий кабінет або електронну пошту, вказану у Особистому кабінеті, за один робочий день до передбачуваної дати такого розірвання, без наступних виплат Клієнтові будь-яких компенсацій, пов’язаних із зазначеним розірванням. Сплачена Клієнтом вартість наданої для використання СУБ BJET не підлягає поверненню у цьому разі.

  6.6. BJET має право у будь-який час в односторонньому порядку без повідомлення Клієнта розірвати дію Угоди у разі невикористання СУБ BJET за тарифом «BJET:DEMO» та тарифами за спеціальними пропозиціями протягом двадцяти робочих днів. При цьому BJET не зобов’язаний сплачувати Клієнтові будь-яких компенсації, пов’язані із зазначеним розірванням. Під невикористанням СУБ BJET розуміється відсутність в архівній системі BJET даних про авторизацію Клієнта або користувачів впродовж 10 робочих днів поспіль.

  6.7. При розірванні або іншому припиненні дії цієї Угоди Клієнт втрачає право використання СУБ BJET, Портал, Особистий кабінет, всі облікові записи та Контент видаляються. Після припинення реєстрації дії Угоди доменне ім’я Порталу стає доступним для використання іншими клієнтами.

  6.8. BJET має право у будь-який момент в односторонньому порядку зупинити або обмежити доступ до СУБ BJET та її використання Клієнтом і користувачами у випадку, якщо BJET має підозри у несанкціонованому доступі до СУБ BJET третіх осіб.

  6.9. BJET має право передавати права та обов’язки за цією Угодою третім особам без згоди Клієнта. Клієнт не має права передавати права та обов’язки за цією Угодою третім особам без згоди BJET.

  6.10. З усіх питань, не врегульованих цією Угодою, BJET та Клієнт керуються чинним законодавством України.

  6.11. Всі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з Угоди або у зв’язку з нею, підлягають врегулюванню шляхом переговорів. При відсутності згоди спір між BJET та Клієнтом підлягає розгляду відповідно у відповідному суді згідно з законодавством України.

  КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ BJET

  Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕСДЖЕТПРО»
  Місцезнаходження: 79053, Україна, Львівська обл.,
  м. Львів, вул. Володимира Великого, 52
  ЄДРПОУ 42018612
  https://bjetpro.com/